Over WTC De Kempen

Geschiedenis

Werktuigencoöperatie De Kempen (WTC De Kempen) is een coöperatie (300 leden en +/- 500 klanten) die zich bezig houdt met het verhuren van landbouwmachines en het aanbieden van loonwerk. De doelstelling is om veehouders en akkerbouwers te voorzien van machines en het benodigde loonwerk tegen een kostendekkend tarief. WTC De Kempen heeft vier locaties (Middelbeers, Vessem, Eersel en Esbeek) de hoofdlocatie is gevestigd in Middelbeers.

Het ontstaan

Direct na de tweede wereldoorlog ontstaan er met behulp van de "Marshall-steun" uit de Verenigde Staten en met medewerking van de plaatselijke boerenbonden het initiatief om gezamelijk machines aan te schaffen. De economische situatie in die tijd liet het namelijk niet toe dat iedere boer de vaak dure machines aan kon schaffen. Vaak kwamen de 'leden' van zo'n initiatiefgroep uit het dorp en werden de machines gezamenlijk onderhouden. Meestal werd op een centrale plaats een locatie gezocht waar de machines gestald en onderhouden werden. In eerste instantie werd alles in goed vertrouwen geregeld en werden de rekeningen gezamenlijk betaald. Later kwamen er mensen die het voortouw namen en de leiding op zich namen. Dit waren de eerste 'bestuurders' van de werktuigencoöperaties. Zij zorgden er mede voor dat de kosten en opbrengsten (huur machines) naar evenredigheid werden verdeeld. Ook moesten zij er mede zorg voor dragen dat de tarieven voor de machines hoog genoeg waren om de kosten die werden gemaakt voor o.a. afschrijving en onderhoud te kunnen dekken.

In de Kempen zijn vanuit het verleden een groot aantal werktuigencoöperaties actief. Daarnaast waren er ook een aantal individuele landbouwers die op kleine schaal machines verhuurden of samen aanschaften. Later werden veehouderijbedrijven groter en werd het voor bedrijven makkelijker zelf machines aan te schaffen, toch was dit voor kleinere gemengde bedrijven vaak moeilijk, deze bleven gebruik maken van de werktuigencoöperaties.

Werktuigencoöperatie St. Pancratius

Een van de Werktuigencoöperaties die hiervan profiteerde was St. Pancratius uit Hoogeloon.
Deze werktuigencoöperatie, met leden uit Hoogeloon, Casteren en Hapert en klanten uit de omgeving, maakte sinds de oprichting in 1949 steeds een geleidelijke groei door. Dit was mede te danken aan het het niet alleen verhuren van machines aan leden maar ook aan klanten in de omgeving. Dit in tegenstelling tot andere werktuigencoöperaties.
Natuurlijk konden de leden onder betere financiële condities werktuigen huren maar de verhuur van machines aan de niet-leden zorgde ervoor dat er voldoende financiéle ruimte was om machines te vervangen en extra machines aan te schaffen. Dit leidde er weer toe dat de Werktuigencoöperatie steeds beter aan de wensen van de leden kon voldoen.
Door de groei werd in de jaren '90 de locatie op Hoogcasteren te klein. Zowel de werkplaats als de stalling van de machines voldeden niet meer aan de wensen. Er werd door het bestuur besloten om een nieuwe locatie te bouwen.

Fusie met andere coöperaties

Het succes van de werktuigencoöperatie is niet onopgemerkt gebleven bij de andere coöperaties. Waar St. Pancratius kon investeren in de nieuwste technieken en ook de mogelijkheid had om die machines op de juiste manier te onderhouden. Hadden andere werktuigencoöperaties moeite om de steeds snellere vooruitgang van de techniek bij te houden. Nadat al enkele keren het ledengebied was vergroot met de dorpen waar inmiddels geen gezamenlijk gebruik van machines meer was, zoals Veldhoven en Wintelre (in 1995 toegetreden). Collega werktuigencoöperatie in Eersel-Duizel-Steensel (eveneens opgericht in 1949) met een locatie in Eersel is vervolgens in gesprek geraakt met St. Pancratius en al snel werden de mogelijkheden voor een fusie besproken. Na toestemming van de leden is in 1998 besloten om te fuseren tot Werktuigencoöperatie "De Kempen B.A.". De locatie in Eersel is gebleven, hier werkt de beheerder die voorheen ook al werkzaam was bij de toenmalige werktuigencoöperatie. 

Loonwerkerscoöperatie

Tot dan toe is er bij de werktuigencoöperatie "De Kempen B.A." alleen sprake van verhuur van machines. Er zijn geen loonwerkactiviteiten. Eind jaren '90 en begin 2000 komt er bij de loonwerkcoöperatie "De Samenwerking" in Middelbeers steeds meer vraag naar verhuurmachines. Leden van "De Samenwerking" komen ook steeds meer machines huren bij "De Kempen". Daar komt bij dat de vraag naar loonwerk afneemt en het aanbod van loonwerk(ers) nagenoeg gelijk blijft. Al gauw blijkt dat de twee coöperaties een aanvulling op elkaar kunnen zijn. Zowel op personeelsgebied als op het gebied van onderhoud vult het elkaar mooi aan.
Op 1 januari 2001 zijn de beide coöperaties officieel met elkaar gefuseerd tot Werktuigencoöperatie "De Kempen U.A.". Vanaf dan heeft werktuigencoöperatie "De Kempen" de mogelijkheid om leden in heel haar gebied loonwerkzaamheden aan te bieden. In Middelbeers, van waaruit de loonwerkmachines werken, worden meer verhuurmachines gestationeerd om de leden meer van dienst te kunnen zijn.

Uitbreiding loonwerkactiviteiten
In 2002 stopte een loonbedrijf in een naburig dorp met de loonwerkactiviteiten. Dit betrof de verzoging van de teelt en oogst van gras en mais. De machines zijn toen voor een gedeelte ingezet voor de verhuur en de loonwerkmachines konden het huidige machinepark in het loonwerk ondersteunen. Nu was er behoorlijk wat capaciteit om niet alleen de voormalige leden uit Middelbeers te bedienen maar ook andere klanten in het gebied.

Eind 2004 heeft een loonwerker die midden in ons ledengebied zit zijn machinepark ten behoeve van de gras- en maïslandverzorging, bemesting en grondbewerking te koop aangeboden. De machines zijn overgenomen. Daar waar mogelijk worden de aangekocht machines ingezet als verhuurmachine (de betreffende loonwerker verhuurde ook al op beperkte schaal machines) of gebruikt in het loonwerk. Om nog beter aan de wensen van de leden en klanten te kunnen voldoen is ter optimalisatie van het loonwerk besloten om een aantal oude machines in te ruilen tegen nieuwe moderne machines.

4e Locatie 

Midden 2010 hebben bestuur en leden van Werktuigencoöperatie "De Vooruitgang" in Esbeek besloten om alle machines te verkopen aan Werktuigencoöperatie "De Kempen U.A." . De besturen van beide coöperatie's hebben de intentie uitgesproken om voor de toekomst een verhuurlocatie te behouden in Esbeek.

Toekomst

De basisbeginselen van Werktuigencoöperatie "De Kempen U.A." zijn, ondanks de veranderingen die plaats hebben gevonden, nog steeds actueel. Ook naar de toekomst toe zal aan deze basisbeginselen niet getornd worden. Het aanbieden van, de door de leden gewenste, verhuurmachines en loonwerk tegen een kostendekkend tarief blijft de belangrijkste doelstelling. Uiteraard wordt geprobeerd om binnen het machinepark altijd te beschikken over de gewenste nieuwe technieken. Het bestuur is zich bewust van de steeds veranderende omstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen die er continu plaatsvinden. De leden spelen hier ook een belangrijke rol in, zij zijn diegene die uiteindelijk de machines komen huren. Middels contacten met de bestuursleden (o.a. via de overlegcommissie die twee keer per jaar bij elkaar komt en bestaat uit 22 leden) maar natuurlijk ook via de bedrijfsleider en personeel wordt nagegaan waar op verhuur- en loonwerkgebied behoefte aan is.
Ook in de toekomst zullen de leden zeggenschap behouden, zoals het ook bij een echte coöperatie hoort, en mede bepalen welke machines er wel of niet aangeschaft worden. Het is natuurlijk ook de taak van het bestuur om hier een goede invulling aan te geven, en dat zullen ze ook zeker doen!