Geschiedenis

Werktuigencoöperatie De Kempen (WTC De Kempen) is een vereniging (520 leden en +/- 800 klanten) die zich bezig houdt met het verhuren van landbouwmachines en het aanbieden van loonwerk. De doelstelling is om veehouders en akkerbouwers te voorzien van machines en het benodigde loonwerk tegen een kostendekkend tarief. WTC De Kempen heeft vier locaties, de hoofdlocatie is gevestigd in Vessem.

Het ontstaan
Direct na de tweede wereldoorlog ontstaan er met behulp van de "Marshall-steun" uit de Verenigde Staten en met medewerking van de plaatselijke boerenbonden verschillende initiatieven op agrarisch gebied. Een van die initiatieven was om gezamenlijk machines aan te schaffen en te gebruiken. De economische situatie in die tijd liet het namelijk niet toe dat iedere boer de vaak dure machines aan kon schaffen. Vaak kwamen de 'leden' van zo'n initiatiefgroep uit het dorp en werden de machines gezamenlijk onderhouden. Meestal werd op een centrale plaats een locatie gezocht waar de machines gestald en onderhouden werden. In eerste instantie werd alles in goed vertrouwen geregeld en werden de rekeningen gezamenlijk betaald. Later kwamen er mensen die het voortouw namen en de leiding op zich namen. Dit waren de eerste 'bestuurders' van de werktuigencoöperaties die toen al gauw ontstonden. Zij zorgden er mede voor dat de kosten en opbrengsten (huur machines) naar evenredigheid werden verdeeld. Ook moesten zij er mede zorg voor dragen dat de tarieven voor de machines hoog genoeg waren om de kosten die werden gemaakt voor o.a. afschrijving en onderhoud te kunnen dekken.

In de Kempen zijn vanuit het verleden een groot aantal werktuigencoöperaties actief. Daarnaast waren er ook een aantal individuele landbouwers die op kleine schaal machines verhuurden of samen aanschaften. Met als voorbeeld de mengmestton. Nagenoeg ieder dorp had op die manier de beschikking over extra machines. De ontwikkeling van de landbouw heeft er mede toe geleid dat landelijk verschillende initiatieven overbodig geworden zijn omdat landbouwers zelf de benodigde machines aanschaften. Zij werden hiertoe aangemoedigd door o.a. de WIR-premie die op nieuwe investeringen werd gegeven en de goede prijzen die ze voor hun producten kregen. Hierdoor kwam er voldoende financiële ruimte voor investeringen. In Oost - Brabant, waar veelal kleine gemengde bedrijven gevestigd waren, werd er nog wel steeds gebruik gemaakt van de werktuigencoöperaties. Mede door de kleinschaligheid waren zij niet in staat om op grote schaal te investeren in nieuwe werktuigen.

Werktuigencoöperatie St. Pancratius
Een van de Werktuigencoöperaties die hiervan profiteerde was St. Pancratius uit Hoogeloon. Deze werktuigencoöperatie, met leden uit Hoogeloon, Casteren en Hapert en klanten uit de omgeving, maakte sinds de oprichting in 1949 steeds een geleidelijke groei door. Dit was mede te danken aan het bestuur, dat van het begin af aan is aangesteld, en aan het voor die tijd al ruime aanbod van machines. Dit waren voornamelijk mengmesttonnen, zaaimachines, grondfrezen en overige grondbewerkingsmachines. Al deze machines konden niet alleen door de leden gehuurd worden, maar ook door klanten uit de omgeving. Dit in tegenstelling tot andere werktuigencoöperaties. Natuurlijk konden de leden onder betere financiële condities werktuigen huren maar de verhuur van machines aan de niet-leden zorgde ervoor dat er voldoende financiéle ruimte was om machines te vervangen en extra machines aan te schaffen. Dit leidde er weer toe dat de Werktuigencoöperatie steeds beter aan de wensen van de leden kon voldoen. Wat een zeer belangrijke doelstelling was en is. Door de groei werd in de jaren '90 de locatie op Hoogcasteren te klein. Zowel de werkplaats als de stalling van de machines voldeden niet meer aan de wensen. Er werd door het bestuur besloten om een nieuwe locatie te bouwen.

Huidige locatie
Niet ver van de oude locatie is in 1995 een terrein gevonden waar het mogelijk was om een locatie te realiseren waar een groot aantal machines gestald kon worden en waar het nog mogelijk was om een bijbehorende werkplaats met kantoor te realiseren. De locatie, zoals door bestuur en medewerker gerealiseerd, was ruim bemeten en bood nog voldoende ruimte om te groeien. In eerste instantie had de werktuigencoöperatie 1 monteur in dienst maar dit was gezien de groei op de huidige locatie niet meer voldoende, er kwam een monteur bij en daar zou het niet bij blijven. Daarnaast waren er regelmatig stagiaires die een gedeelte van hun opleiding bij St. Pancratius genoten en de nodige arbeid mee verrichtten.

Fusie met andere coöperaties
Het succes van de werktuigencoöperatie is niet onopgemerkt bij de andere coöperaties voorbij gegaan. Waar door de omvang St. Pancratius kon investeren in de nieuwste technieken en ook de mogelijkheid had om die machines op de juiste manier te onderhouden. Hadden andere werktuigencoöperaties moeite om de steeds snellere vooruitgang van de techniek bij te houden. Nadat al enkele keren het ledengebied was vergroot met de dorpen waar inmiddels geen gezamenlijk gebruik van machines meer was, zoals Veldhoven en Wintelre (in 1995 toegetreden). Collega werktuigencoöperatie in Eersel-Duizel-Steensel (eveneens opgericht in 1949) met een locatie in Eersel is vervolgens in gesprek geraakt met St. Pancratius en al snel werden de mogelijkheden voor een fusie besproken. Na toestemming van de leden is in 1998 besloten om te fuseren tot Werktuigencoöperatie "De Kempen B.A.". De locatie in Eersel is gebleven en dient nu als dependance van locatie Vessem. Op de locatie in Eersel werkt de beheerder die voorheen ook al werkzaam was bij de toenmalige werktuigencoöperatie. Normale onderhoudswerkzaamheden vinden op de locatie in Eersel plaats en groot onderhoud e.d. gebeurd in Vessem.

Loonwerkerscoöperatie
Tot dan toe is er bij de werktuigencoöperatie "De Kempen B.A." alleen sprake van verhuur van machines. Er zijn geen loonwerkactiviteiten. Eind jaren '90 en begin 2000 komt er bij de loonwerkcoöperatie "De Samenwerking" in Middelbeers steeds meer vraag naar verhuurmachines. Leden van "De Samenwerking" komen ook steeds meer machines huren bij "De Kempen". Daar komt bij dat de vraag naar loonwerk afneemt en het aanbod van loonwerk(ers) nagenoeg gelijk blijft. Na gesprekken tussen een aantal bestuursleden blijkt al gauw dat de twee coöperaties een aanvulling op elkaar kunnen zijn. Zowel op personeelsgebied als op het gebied van onderhoud vult het elkaar mooi aan. Op 1 januari 2001 zijn de beide coöperaties officieel met elkaar gefuseerd tot Werktuigencoöperatie "De Kempen U.A.". Vanaf dan heeft werktuigencoöperatie "De Kempen" de mogelijkheid om leden in heel haar gebied loonwerkzaamheden aan te bieden. In Middelbeers, van waaruit de loonwerkmachines werken, worden meer verhuurmachines gestationeerd om de leden meer van dienst te kunnen zijn.

Oorspronkelijk is er bij de loonwerkcoöperatie "De Samenwerking" uit Middelbeers gewerkt met twee hakselaars om de maïsoogst binnen te halen. Eind jaren '90 kwam hier een einde aan toen één nieuwe hakselaar is aangeschaft die voldoende capaciteit had om de volledige maïsoogst binnen te halen. De andere oudere hakselaar is toen ingezet om het gras wat tijdens de maïsoogst binnengehaald moest worden in te kuilen. In de zomermaanden werd de oude hakselaar in combinatie met een cirkelmaaier van 8,5 meter ingezet om gras te maaien. De machine behaalde een hoge capaciteit. De oude hakselaar was inmiddels niet meer geschikt voor de grasoogst zodat tijdens de maïsoogst met opraapwagens het gras werd ingekuild. Toch bleef de vraag naar gras hakselen tijdens de maïsoogst aanwezig. Een oplossing kwam er toen er een loonbedrijf uit een naburig dorp in 2002 stopte met de loonwerkactiviteiten. Dit betrof de verzorging van de teelt en oogst van gras en maïs en de bemestingsmachines. De bemesters zijn ingezet voor de verhuur en de hakselaar werd ingezet tijdens de grasoogst in het grasseizoen en het maïsseizoen. Tevens kon hij in de piek van de maïsoogst ingezet worden voor de maïsoogst. Nu konden alle leden, dus niet alleen de voormalige leden uit Middelbeers, beschikken over een hakselaar die beschikbaar was voor gras in de maïsoogst.

Uitbreiding loonwerkactiviteiten 2004
Eind 2004 heeft een loonwerker die midden in ons ledengebied zit zijn machinepark ten behoeve van de gras- en maïslandverzorging, bemesting en grondbewerking te koop aangeboden. Het bestuur heeft dit voorstel in beraad genomen en er is vervolgens besloten om de machines aan te kopen. Met nog steeds de fundamentele doelstelling om de leden tegen kostprijs verhuurmachines en loonwerk aan te kunnen bieden. Daar waar mogelijk worden de aangekocht machines ingezet als verhuurmachine (de betreffende loonwerker verhuurde ook al op beperkte schaal machines) of gebruikt in het loonwerk. Om nog beter aan de wensen van de leden en klanten te kunnen voldoen is ter optimalisatie van het loonwerk besloten om een aantal oude machines in te ruilen tegen nieuwe moderne machines.

4e Locatie                                                                                                                                        Midden 2010 hebben bestuur en leden van Werktuigencoöperatie "De Vooruitgang" in Esbeek besloten om alle machines te verkopen aan Werktuigencoöperatie "De Kempen U.A." . De besturen van beide coöperatie's hebben de intentie uitgesproken om voor de toekomst een verhuur lokatie te behouden in Esbeek.

Toekomst
De basisbeginselen van Werktuigencoöperatie "De Kempen U.A." zijn, ondanks de veranderingen die plaats hebben gevonden, nog steeds actueel. Ook naar de toekomst toe zal aan deze basisbeginselen niet getornd worden. Het aanbieden van, de door de leden gewenste, verhuurmachines en loonwerk tegen een kostendekkend tarief blijft de belangrijkste doelstelling. Uiteraard wordt geprobeerd om binnen het machinepark altijd te beschikken over de gewenste nieuwe technieken. Een mooi voorbeeld hiervan is de bemestingsapparatuur zoals de zodenbemesters en bouwlandinjecteurs. Deze zijn allemaal zodanig uitgevoerd dat met één dubbelwerkende hydraulische aansluiting alle functies van de tank bediend kunnen worden. Op enkele drijfmesttonnen zit een compleet hydraulisch systeem en hoeft dus alleen de aftakas aangekoppeld te worden om de machine aan te drijven. Tevens is op de nieuwste drijfmesttonnen een afgifteregeling gebouwd. Dit houdt in dat er een doorstroommeter is gemonteerd en die is gekoppeld aan een klep die, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid mest die uitgereden moet worden, automatisch verder open of verder dicht gaat. Het bestuur is zich bewust van de steeds veranderende omstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen die er continu plaatsvinden. De leden spelen hier ook een belangrijke rol in, zij zijn diegene die uiteindelijk de machines komen huren. Middels contacten met de bestuursleden (o.a. via de overlegcommissie die twee keer per jaar bij elkaar komt en bestaat uit 22 leden) maar natuurlijk ook via de bedrijfsleider en personeel wordt nagegaan waar op verhuur- en loonwerkgebied behoefte aan is. Ook in de toekomst zullen de leden zeggenschap behouden, zoals het ook bij een echte coöperatie hoort, en mede bepalen welke machines er wel of niet aangeschaft worden. Het is natuurlijk ook de taak van het bestuur om hier een goede invulling aan te geven, en dat zullen ze ook zeker doen!


Werktuigencoöperatie de Kempen U.A. | 't Ven 30 | 5091 BP Middelbeers | 0497-591651 | route | contact